تومورهای نخاع

به صورت کلی تومورهای نخاع به سه گروه تقسیم بندی می شوند که بسیار متفاوت می باشند. این تومورها به نخاع و پرده های کنار آن و مهرهای ستون فقرات مرتبط می باشند و این سه گروه موارد زیر را شامل می شود:
گروه اول : تومورهای اینترامدوکاری یا درون نخاعی هستند که شایع ترین انواع آن شامل موارد زیر است:

– آستروستیویا
– اپاندیمرما
– هم آنژیو بلاستوما

گروه دوم : تومورهای اینترادورال – اکسترامدولاری که عموما به وجود آمدن آن ها از ریشه های عصبی و پرده های نخاع است و شامل موارد زیر هستند:

– نورینوما
– مننژیوما

گروه سوم : تومورهای اکسترادورال که بیرون از نخاع می باشد و اکثر به مهره های ستون فقرات مرتبط می باشند و از نمونه شایع ترین آن ها ، تومورهای می باشند که در دیگر نقاط بدن از تومورهای بدخیم ناشی می شوند (متاستاز).
تومورهای اولیه مهره ها می توان به استوئید استئوما، انواع کنددروما، سارکوما، هما آنژیوما اشاره کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *