هرني ديسك ناحيه توراسيك

هرني ديسكهاي ناحيه توراسيك به دليل احتمال فشار روي نخاع بسيار اهميت دارند در صورتي ديسك بصورت مركزي باشد مي تواند علائم فشار روي نخاع ايجاد كند و علائم آن احساس ضعف در اندام هاي تحتاني، احساس سوزش در پاها و اختلال در راه رفتن ايجاد مي كند و در موارد پيشرفته اختلال در كنترل ادرار ، مدفوع و حتي فلج كامل در اندامهاي تحتاني ايجاد مي كند. اگر هرني ديسك در خارج خط وسط و در كنار باشد با فشار روي ريشه عصبي ايجاد دردهاي تيركشنده در قفسه صدري مي كند.به دليل وضعيت آناتوميكي خاص در ديسك هاي توراسيك عمل جراحي آن نيز متفاوت است و نياز به باز كردن قفسه صدري و يا برداشتن دنده جهت عمل جراحي موفقيت آميز دارد.