هرنی دیسک ناحیه توراسیک

هرنی دیسکهای ناحیه توراسیک به دلیل احتمال فشار روی نخاع بسیار اهمیت دارند در صورتی دیسک بصورت مرکزی باشد می تواند علائم فشار روی نخاع ایجاد کند و علائم آن احساس ضعف در اندام های تحتانی، احساس سوزش در پاها و اختلال در راه رفتن ایجاد می کند و در موارد پیشرفته اختلال در کنترل ادرار ، مدفوع و حتی فلج کامل در اندامهای تحتانی ایجاد می کند. اگر هرنی دیسک در خارج خط وسط و در کنار باشد با فشار روی ریشه عصبی ایجاد دردهای تیرکشنده در قفسه صدری می کند.به دلیل وضعیت آناتومیکی خاص در دیسک های توراسیک عمل جراحی آن نیز متفاوت است و نیاز به باز کردن قفسه صدری و یا برداشتن دنده جهت عمل جراحی موفقیت آمیز دارد.