نورالژی تری ژمینال

مشخصه بیماری

این بیماری بصورت دردهای شدید خنجری در یک نیمه صورت می باشد که ممکن است فک تحتانی – فک فوقانی و ابرو و سر را در یک نیمه گرفتار کند دردها بسیار شدید و بصورت حمله ای است.

علت بیماری

علت بیماری فشار شریان های مغزی بر روی عصب سه قلو (عصب5) در محل خروج عصب از ساقه مغز اتفاق می افتد و فشار شریان و بعضی موارد ورید بر روی عصب و تحریک عصب سبب بروز درد در یک یا چند شاخه از عصب سه قلو می شود.

روش درمان بیماری

درمان اولیه این بیماری طبی می باشد و در صورت عدم پاسخ به درمان طبی عمل جراحی مغزی جهت جدا کردن عصب و شریان انجام می شود و بین شریان و عصب از مواد مصنوعی استفاده می شود تا عصب از شریان فاصله گرفته و مجدداً اتصال شریان و عصب ایجاد نشود.