مقالات


هرني ديسك ناحيه توراسيك

یکی از قسمت های که اهمیت بسیار زیادی به دلیل فشار بر روی نخاع داشته است، هرنی دیسک های ناحیه توراسیک هستند و اگر دیسک

هرني ديسك ناحيه توراسيك

یکی از قسمت های که اهمیت بسیار زیادی به دلیل فشار بر روی نخاع داشته است، هرنی دیسک های ناحیه توراسیک هستند و اگر دیسک

تومورهای نخاع

به صورت کلی تومورهای نخاع به سه گروه تقسیم بندی می شوند که بسیار متفاوت می باشند. این تومورها به نخاع و پرده های کنار

تنگی کانال نخاع گردن

هر چقدر که سن بیشتر می شود در بین مهره ها و دیسکهای بین مهره ی گردن تغییرهای ایجاد می گردد که سبب می شود

تنگی کانال کمری –  لومبار کانال استنوزیز

به دو شکل تنگی کانال کمری وجود داشته است که نوع تکاملی از لحاظ آناتومیک قطر کانال در مرحله های تشکیل ستون فقرات کم می

بی ثباتی در ستون فقرات

ساختمان ستون فقرات دارای پیچیدگی های زیادی می باشد و به صورت کلی ستون فقرات دارای 33 تا 34 مهره است و برخی از این

آنوریسم های مغزی

آنوریسم در جدار شریانهای مغزی به عنوان یک بیرون زدگی به شکل حباب می باشد که در واقع آنوریسم عروق مغزی از وجود ضعف در