تومورهاي نخاع

تومورهاي نخاع

 

تومورهاي نخاع Spinal cord tumors تومور نخاع بسيار متفاوت هستند و بطور كلي به سه دسته تقسيم مي شوند. اين تومور ها مربوط به نخاع و و پرده هاي اطراف نخاع و مهره هاي ستون فقرات مي باشند اين سه گروه تومور شامل:

  1. تومور هاي اينترامدوكاري (داخل نخاع) كه انواع شايع آن عبارتند از: • آستروستيويا • اپانديمرما • هم آنژيو بلاستوما
  2. تومورهاي اينترادورال – اكسترامدولاري كه معمولا از ريشه هاي عصبي و پرده هاي نخاع ايجاد مي شود كه شامل: • نورينوما • مننژيوما
  3. تومورهاي اكسترادورال كه خارج نخاع و بيشتر مربوط به مهره هاي ستون فقرات هستند كه شايع ترين آنها تومورهاي هستند كه ناشي از تومورهاي بدخيم در ساير نقاط بدن هستند.(متاستاز) تومورهاي اوليه مهره ها مثل : • استوئيد استئوما • انواع كنددروما • ساركوما • هما آنژيوما