بي ثباتي در ستون فقرات
 

بي ثباتي در ستون فقرات Spinal instubility ستون فقرات ساختمان بسيار پيچيده اي دارد بطور كلي ستون فقرات بين 33 تا 34 مهره دارد و اين مهرها در بعضي نواحي ثابت و در بعضي موارد حركت دارند.

مهرها توسط مفاصل بهم وصل مي شوند و بين مهره ها ( بجز مهره اول و دوم گردن ) و مهره هاي ساكرال و كوكسكيس يك ساختمان خاص بنام ديسك كمر وجود دارد. در طول ستون فقرات در بين مهره ها كانال ستون فقرات است و در اين كانال نخاع و ريشه هاي عصبي عبور مي كنند.
ستون فقرات از نظر حركت بسيار جالب است در حين حال كه در جهات مختلف حركت دارد ولي محافظ سيستم عصبي بوده و بطور طبيعي ايجاد درد و جابجايي در مهره نمي كند كه اين وضعيت طبيعي است ولي اگر در موقع حركت باعث جابجايي شود و يا ايجاد فشار روي نخاع و ريشه هاي عصبي شود ايجاد درد و اختلال عصبي مي كند.
 
بي ثباتي ( Instability ) در ستون فقرات كمري،گردي،توراسيك مي تواند اتفاق افتد و عامل آن ضربه به ستون فقرات بيماريهاي مادرزادي و بيماري هاي دژنراتيو با انجام MRI – راديولوژي - و سي تي اسكن محل و ميزان بي ثباتي مشخص مي شود.
درمان درمان اين بيماري عمل جراحي و ثابت كردن ( Fixation) مهره هاي گرفتار است. اين اقدام با استفاده از سيستم هاي جديد از جنس تيتانيم انجام مي شودكه مجمولا از پيچ هاي مخصوص و ميله هاي تشكيل شده كه مهره ها را به هم وصل مي كند و همراه آن از فيوژن استخواني ( پيوند استخواني ) نيز استفاده مي شود.
www.drtimothysteel.com

1390/09/14 : تاریخ  
: دانلود
   
بیماری ها      
   
لینک ها