تنگي كانال كمري
 

لومبار كانال استنوزيز Lumbar stenosis تنگي كانال كمري به دو صورت وجود دارد نوع تكاملي كه از نظر آناتوميك قطر كانال در مراحل تشكيل ستون فقرات كم است و علائم آن در افراد جوان ظاهر مي شود و فرم دژنراتيو كه با افزايش سن ناشي از تغييرات استئوآرتروز ضخامت ليگامانها و ايجاد استخوان اضافي در لبه مهره ها و مفاصل بين مهره اي ايجاد مي شود.
 
علائم آن بصورت احساس ضعف و بي حسي در اندامها تحتاني خصوصا در موقع ايستادن و راه رفتن است بطوري كه بيمار پس از چند متر راه رفتن دچار علائم مي شود و با نشستن و استراحت بهبودي مي يابد.
درمان اين بيماري عمل جراحي و باز كردن كانال مهره هاي كمري است. نتايج جراحي اين بيماران خوب است.

1390/06/01 : تاریخ  
: دانلود
   
بیماری ها      
   
لینک ها